17 december 2021

Lichtdragers – totdat Hij terugkomt

In een tijd van duisternis mogen we als christenen het licht van Jezus de Messias dragen en verspreiden. Totdat Hij terugkomt en het licht wordt overal.

Een week voor 21 december begin ik altijd te roepen: “Nog even mensen, en de dagen worden weer langer!” Heerlijk vind ik dat, om midden in de duisternis van december alweer vooruit te kijken naar de lente.
Dat klinkt misschien alsof ik een eeuwige optimist ben, zo eentje die het donker het liefst zou ontkennen, maar dat is echt niet zo. Ik zou mezelf eerder een realist noemen. Ik heb ook geen hekel aan de donkere dagen voor kerst; ik vind die tijd best gezellig. Nee, ik roep dat eigenlijk vooral omdat ik heb ontdekt dat een donkere periode vaak wat dragelijker is als er licht in het vooruitzicht is.

Donker

Ik denk weleens dat we die balans een beetje kwijtgeraakt zijn in onze maakbare wereld. We willen het geluk, maar niet het lijden. We willen genezing, maar niet de ziekte, we willen de overwinning maar niet de strijd. We willen het licht, maar niet de duisternis die daaraan voorafgaat. Ik heb daar weer eens diep over nagedacht, zo in aanloop naar kerst, het feest van het licht.
De wereld om ons heen is best donker. Niet alleen in Nederland maar wereldwijd is er steeds minder ruimte voor Bijbelse principes en gedachten. Verschillende onderwerpen die in de afgelopen jaren zijn gaan spelen in politiek en maatschappij leiden tot een steeds grotere verdeeldheid. Misschien dat je dat ook in je persoonlijke leven ervaart en dat dat leidt tot somberheid, neerslachtigheid, moedeloosheid, gebrek aan vertrouwen en een gevoel van hulpeloosheid.

Licht

Toch durf ik te zeggen dat de behoefte aan licht hierdoor juist versterkt wordt. De keus is aan ons om gericht te zijn op het donker of het licht. Een eenvoudige keuze, want God belooft immers altijd licht en Hij heeft ons geroepen zijn lichtdragers te zijn. Eigenlijk zien we door de hele Bijbel heen dat God licht schept in de duisternis, orde in chaos en hoop in twijfel. We vergeten misschien weleens dat God zowel het licht als het donker in zijn hand heeft. Hij kent de beide kanten van de medaille, om het zo maar te zeggen. In Jesaja 45:7 kunnen we dat lezen: Ik formeer het licht en schep de duisternis, Ik maak de vrede en schep het onheil; Ik, de Here, doe al deze dingen.
Hij heeft het ritme van het leven zo geschapen, na elke dag komt een nacht en na elke nacht komt een nieuwe dag. Dat samenspel tussen licht en donker zien we ook door de hele geschiedenis van de mensheid heen. Ja, te beginnen met de schepping. In Genesis 1:2 lezen we: De aarde nu was woest en leeg, en duisternis lag over de watervloed; en de Geest van God zweefde boven het water. Ik heb dat altijd bijzonder gevonden: enerzijds was er duisternis, anderzijds was de Geest van God daar en in God is geen enkele duisternis, Hij is immers licht! Toen Hij riep ‘er zij licht’ sprak Hij als het ware over zichzelf.

Tegenstrijdigheid

Verderop in de geschiedenis van Israël lezen we opnieuw over die bijzondere mix van licht en donker die de aanwezigheid van God juist bevestigt: Hij kwam tussen het leger van Egypte en het leger van Israël. De wolk was duisternis en tegelijk verlichtte hij de nacht. De een kon niet in de nabijheid van de ander komen, heel de nacht (Exodus 14:20). De wolk was duisternis en toch verlichtte hij de nacht. Zoiets kan alleen God verzinnen. Een schijnbare tegenstrijdigheid waarin juist volkomen eenheid schuilt.
Stel je eens voor dat wij zo zouden leren leven, in dat Bijbelse ritme. Dat we zouden leren dat duisternis onontkoombaar is en dat elke vorm van duisternis een uitnodiging is om ons licht te laten schijnen. In Prediker 11:8 staat: Ja, indien de mens vele jaren leeft, laat hij zich dan al die tijd verblijden, maar laat hij ook denken aan de dagen van duisternis, want die zullen er veel zijn. Al wat nog komt, is een zucht. Dat klinkt misschien wat theatraal, maar ik denk dat er een wijze les in zit voor ons vandaag. Het kan niet altijd feest zijn. Laten we voorbereid zijn op moeilijke tijden en zorgen dat onze lampen gevuld zijn! Laten we de duisternis zien als een uitnodiging om licht te verspreiden.

Belofte

De profeet Jesaja schetste ook het beeld van een donkere tijd op aarde maar deed tegelijkertijd de belofte: uw licht komt! Lees maar eens mee in Jesaja 60:1-2: Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid van de Here gaat over u op. Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken en donkere wolken de volken, maar over u zal de Here opgaan en Zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. En heidenvolken zullen naar uw licht gaan en koningen naar de glans van uw dageraad.
Ja, ook toen waren er tijden van duisternis, van donkere wolken die de aarde bedekten. Misschien zagen de mensen de toekomst somber tegemoet, misschien hadden sommigen hun hoop verloren, wie weet. Maar altijd is er weer die belofte, want waar duisternis is laat de Heer zijn licht schijnen. We komen dat keer op keer tegen. Die verhalen zijn opgetekend zodat wij daar ook vandaag de dag moed uit kunnen putten. Het blijft nooit donker, want zijn licht komt! De Bijbel staat vol beloften die ook vandaag onze duisternis kunnen verlichten. Zeker in de donkere dagen voor kerst. Het volk dat in duisternis zat, heeft een groot licht gezien; en voor hen die zaten in het land en de schaduw van de dood, is een licht opgegaan (Mattheüs 4:16).

Lichtdragers

De herders zagen het licht van de engelen in de donkere kerstnacht. De wijzen zagen het licht van de ster aan de zwarte hemel en Simeon bezong de zaligheid die hij had gezien als ‘een licht om de heidenen te verlichten en om het volk Israël te verheerlijken.’ De geboorte van Jezus Christus bracht licht in de duisternis, letterlijk. En die kerstboodschap heeft nooit aan kracht ingeboet, die boodschap heeft alle eeuwen overleefd. De boodschap is nu misschien wel actueler dan ooit tevoren.
De apostel Johannes beschreef de komst van Jezus naar de aarde zo: En het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet begrepen (Johannes 1:5). De duisternis begrijpt het licht niet, de machten en krachten van de duisternis denken dat zij het licht kunnen doven. Wij weten wel beter, dit zal nooit gebeuren want wij zijn de lichtdragers totdat Hij terugkomt. Wij hebben een boodschap van hoop voor de volken, voor degenen die door het donker overmand worden.

Moge zijn licht door ons allen heen schijnen, nu meer dan ooit tevoren!

Want God, Die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is ook Degene Die in onze harten geschenen heeft tot verlichting met de kennis van de heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus Christus (2 Korinthe 4:6).

Marja Verschoor-Meijers

Blijf op de hoogte

Bekijk de laatste artikelen of schrijf je in voor de nieuwsbrief.

Copyright © St. Opwekking    Alle rechten voorbehouden    Website door Aaron Media