Skip to main content
28 maart 2024

Bekleed met Gods kracht

>> Onderweg van Pasen naar Pinksteren

De Heilige Geest bekleedt en vult je met zijn kracht om aan de slag gaat met de opdracht die je hebt gekregen. Die opdracht is voor iedereen gelijk, maar de manier waarop je die opdracht uitvoert, is voor iedereen anders. Het is maatwerk van de hemelse kleermaker.

Met Pinksteren vieren we dat de Heilige Geest met kracht neerdaalde op de gelovigen in Jeruzalem. De kerk werd geboren en de gelovigen werden eropuit gestuurd om het evangelie te gaan verkondigen. Niet in hun eigen kracht, maar in de kracht van God die Jezus al had aangekondigd tijdens zijn leven op aarde. Vlak voor zijn hemelvaart had Hij namelijk tegen zijn discipelen gezegd: Ik zend jullie wat mijn Vader heeft beloofd. Blijf in de stad tot jullie met kracht uit de hemel zijn bekleed (Lukas 24:29 NBV21)

Maar wat bedoelde Jezus hiermee? Wat is dat, ‘met kracht bekleed worden’? Als je kijkt naar het woord dat Lukas hiervoor gebruikt dan gaat dat over aankleden, zoals je kleding aantrekt. Je zou dus kunnen zeggen dat de hemelse kleermaker je kleedt met kracht en autoriteit. Een ‘maatpak uit de hemel’ voor de missie waarop Jezus zijn discipelen stuurde. Een missie die we kennen als de grote opdracht of het zendingsbevel: Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat Ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld (Mattheüs 28:19 NBV21).

Een opdracht die je nooit in je eigen kracht alleen hoeft uit te voeren, maar ín de kracht en dóór de kracht van de Heilige Geest. Hij helpt je om het goede nieuws over Jezus te delen. Hij legt je de woorden in je mond en Hij geeft je moed om het evangelie te verspreiden. De Heilige Geest maakt heel gewone mensen tot (vrij)moedige helden.

Verwarring

Maar heel eerlijk: op dat moment voelden de discipelen zich helemaal niet zo moedig. Ze waren zelfs op de vlucht geslagen toen Jezus werd gevangengenomen (Mattheüs 25:56). Ze waren er getuige van geweest hoe hun Koning en hun vriend werd bespot, uitgekleed en gekruisigd. Ze stonden erbij toen Hij stierf en hadden hun vriend begraven.

Natuurlijk, Hij had hun van tevoren allemaal verteld wat er zou gebeuren, maar toen het zover was zagen ze het niet. En toen Hij na drie dagen weer was opgestaan, hadden ze Hem niet direct herkend. Eerst verscheen Hij aan Maria, maar zij herkende Hem pas nadat Hij haar naam noemde (Johannes 20:16). Daarna verscheen Hij aan de discipelen, maar ook daar was twijfel. Is het écht Jezus?

Jezus vertoont zich in de veertig dagen na zijn opstanding levend aan de mensen (Handelingen 1:3, 1 Korinthe 15:6). Veertig dagen waarin Jezus met zijn discipelen in gesprek is en Hij hun verstand opent, zodat ze eindelijk gaan begrijpen wat Hij hun steeds heeft willen leren. Wat Hij keer op keer heeft uitgelegd over het koninkrijk van God (Lukas 24:45, Handelingen 1:3).

En dan neemt Hij zijn discipelen mee naar de Olijfberg, zegent hen en stijgt Hij op naar de hemel. De discipelen gaan naar Jeruzalem, zoals Hij hun had opgedragen om daar te wachten en te verwachten. De Bijbel geeft niet veel details over de tien dagen die dan volgen. We lezen dat discipelen en de vrouwen bidden en smeken, eensgezind en samen. In afwachting van het moment dat de Trooster, de plaatsvervanger, die Jezus had beloofd zou komen (Johannes 14:16, 26).

Pèntekostè

Maar om nog beter te begrijpen wat hier gebeurt, moeten we gaan zien dat Pasen en Pinksteren bij elkaar horen in het Jodendom. De Joden noemden de tijd tussen Pesach en Sjavoeot – dus ongeveer de periode van Pasen tot Pinksteren – de Omertijd (Leviticus 23:15). Een periode die was ingesteld om zeven weken te tellen. Zeven weken tussen de bevrijding van het volk Israël uit Egypte tot het moment waarop ze de Thora, de wet van God, ontvingen. Zeven weken tussen het herdenken van de uittocht met Pesach tot het vieren dat de oogst werd binnengehaald met Sjavoeot. In het Grieks werd dit Pentèkostè genoemd, dat vijftig betekent. Vijftig dagen na Pasen.

En daarom is het zo druk in Jeruzalem op de eerste pinksterdag, het is Omer 50. De dag van het pinksterfeest was vervuld (Handelingen 2:1). En waar God zoveel jaren eerder de wet aan zijn volk had gegeven op de Sinaï, wordt deze wet nu in hun harten geschreven. De dag was vervuld. De tijd van wachten en tellen was voorbij en de Heilige Geest werd krachtig uitgestort zoals Jezus had beloofd (Lukas 24:29). En wat Lukas later aanvult met: ‘Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen om mijn getuigen te zijn in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde’ (Handelingen 1:8).

Explosief

Als de discipelen en de vrouwen eensgezind bij elkaar zijn, komt de Heilige Geest en worden ze allemaal gedoopt met de Heilige Geest. Het is hoorbaar en zichtbaar. Er is het geluid als een enorme windvlaag en op de aanwezigen zijn vurige tongen te zien. Ze spreken in verschillende talen waardoor iedereen in zijn eigen taal hoorde van de grote daden van God (Handelingen 2:11).

De Heilige Geest is gekomen. Niet alleen op sommige mensen met een bijzondere taak of opdracht, maar op iedereen. Op alle mensen. Duizenden mensen kwamen vanaf dat moment tot geloof, ze werden gedoopt en ontvingen de Heilige Geest. Ze werden bekleed met de kracht van God. Het woord voor kracht dat Lukas hier gebruikt is dunamis, een explosieve kracht. Je hoort hierin het Nederlandse woord voor dynamiet.

Gideon

In het Oude Testament komen we de uitdrukking bekleed worden met de Heilige Geest al tegen, bij Gideon (Richteren 6) wanneer hij met zijn voeten in een wijnpersbak staat om het graan uit te kloppen. Hij verstopt zich om zo de oogst te verbergen voor de Midianieten. En dan staat er ineens een engel van de Here naast hem, die hem begroet met de woorden: “Dappere held.” En Gideon krijgt de opdracht om het volk te bevrijden van zijn vijanden.

Maar Gideon voelt zich helemaal geen dappere held. Integendeel. Hij is nog zo jong en hij komt niet uit een rijke stam, vertelt hij, sterker nog, zijn stam is zelfs de allerarmste van allemaal. Maar blijkbaar kijkt God verder dan leeftijd of achtergrond en die nacht spreekt Hij tot Gideon en geeft hem de opdracht om het altaar van Baäl en de gewijde paal in de tuin van zijn vader af te breken.

En dan lezen we ineens iets bijzonders: Toen bekleedde de Geest van de Heere Gideon (Richteren 6:34). Een woord dat ook hier gaat over aankleden en aantrekken, omwikkeld zijn. Gideon krijgt de kracht van God, hij blaast op de bazuin en hij gaat aan de slag! Gideon verzamelt mensen om zijn taak uit te voeren en ontvangt van de Heilige Geest de kracht, de moed en het inzicht om zijn opdracht als richter van Israël uit te voeren.

Maatwerk

Dat is wat de Heilige Geest doet. Hij kleedt en vult je met zijn kracht en vormt je tot een dappere held. Iemand die vol moed aan de slag gaat met de opdracht die je hebt gekregen. Gideon ontving kracht om vijanden te verslaan. Jezus stuurde zijn volgelingen op pad met de opdracht om in zijn naam demonen uit te drijven, om autoriteit te nemen over het rijk der duisternis en om zieken te genezen (Markus 16:17).

Gewone mensen die door Gods kracht tot buitengewone dingen in staat zijn. De opdracht van Jezus is voor iedereen gelijk, maar de manier waarop je die opdracht uitvoert is voor iedereen anders. Het gaat om Gods plan voor jouw leven. Het is de hemelse kleermaker die maatwerk levert en je kracht geeft voor de dingen die Hij je vraagt te doen.

Maartje Dekens