Skip to main content
30 maart 2023

Hoe ziet ons opstandingslichaam eruit?

Ons opstandingslichaam zal straks dezelfde eigenschappen hebben als het lichaam van Jezus na zijn opstanding uit de dood. Maar wat houdt dat eigenlijk in?

‘Jezus, Hij overwon en het graf is overmand. De zege is behaald, want het Lam is opgestaan!’ (Opwekking 730). De opstanding van Jezus toont de glorieuze overwinning van onze Heer over de dood – ook over onze dood. Bij onze doop in water vereenzelvigden we ons in geloof met Jezus’ dood en opstanding, maar er komt een dag dat die opstanding van ons dode lichaam werkelijk en fysiek zal plaatsvinden. ‘Wat een dag, wat een vreugde zal dat zijn’, om een ander Opwekkingslied (818) te citeren. Maar hoe ziet dat opstandingslichaam eruit? Waarin verschilt het van ons huidige lichaam?
In 1 Korinthe 15:42-44 vergelijkt Paulus onze opstanding met zaaien: zo zal het ook zijn wanneer de doden opstaan. Wat in vergankelijke vorm wordt gezaaid, wordt in onvergankelijke vorm opgewekt, wat onaanzienlijk en zwak is wanneer het wordt gezaaid, wordt met schittering en kracht opgewekt. Er wordt een aards lichaam gezaaid, maar een geestelijk lichaam opgewekt.
Ons aardse, of natuurlijke, lichaam bestaat voor het grootste deel uit water en stof. Het is vergankelijk en bedoeld voor een bepaalde periode op deze aarde. Maar, zegt Paulus, zoals we nu de gestalte van de mens uit het stof hebben, zo zullen we straks de gestalte van de hemelse mens hebben (1 Korinthe 15:49).
Ons opstandingslichaam zal dezelfde eigenschappen hebben als het lichaam van Jezus na zijn opstanding uit de dood. In Filippenzen 3:21 schrijft Paulus daarover: Met de kracht waarmee Hij in staat is alles aan zich te onderwerpen, zal Hij ons armzalig lichaam gelijkmaken aan zijn verheerlijkt lichaam. Om zo’n verheerlijkt lichaam te ontvangen is het wel noodzakelijk om te geloven in Jezus als de Zoon van God.

Opgewekt

Toen Jezus op deze aarde was, wekte Hij meerdere keren mensen op uit de dood, bij voorbeeld de zoon van de weduwe uit Naïn (Lukas 7:14), het dochtertje van Jaïrus (Lukas 8:54-55) en Lazarus (Johannes 11:43). Bij Jezus’ kruisiging en opstanding gingen de graven open en werden de opgestane doden zelfs in de stad gezien: Op dat moment scheurde in de tempel het voorhangsel van boven tot onder in tweeën, en de aarde beefde en de rotsen spleten. De graven werden geopend en de lichamen van veel gestorven heiligen werden tot leven gewekt; na Jezus’ opstanding kwamen ze uit de graven, gingen de heilige stad binnen en verschenen aan een groot aantal mensen (Mattheüs 27:51-53).
Wat sommige mensen zich wel eens afvragen, is of deze mensen ook al een opstandingslichaam hadden. Als Lazarus is gestorven, ontstaat er in dat verband een interessante discussie tussen Marta en Jezus. Marta zegt: ‘Als u hier was geweest, Heer, zou mijn broer niet gestorven zijn. Maar zelfs nu weet ik dat God u alles zal geven wat u vraagt’ (Johannes 11:21-22). Jezus’ antwoord is opmerkelijk: ‘Ik ben de opstanding en het leven. Wie in Mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft, en ieder die leeft en in Mij gelooft zal nooit sterven’ (vers 25-26).
Door het aanvaarden van Jezus als Redder kwam het eeuwige leven beschikbaar. Mensen die dit eeuwige leven hebben, zullen nooit meer sterven. Daarom zegt Jezus ook: ‘Onze vriend Lazarus is ingeslapen, ik ga hem wakker maken’ (vers 11).
Toch zou Lazarus – net als de anderen die door Jezus tot leven werden gewekt – op een bepaald moment toch weer overlijden. Jezus zelf is namelijk de eerstgeborene uit de dood (Openbaring 1:5). Hij had als eerste een verheerlijkt lichaam. Pas bij de wederkomst van Jezus zullen alle gelovigen die ‘slapen in het stof’, worden opgewekt in een verheerlijkt lichaam.

Het oude en nieuwe lichaam

In de teksten waarmee we deze studie begonnen, zien we dat het opstandingslichaam anders is dan ons oude, natuurlijke lichaam. Het is niet langer armzalig, maar verheerlijkt (Filippenzen 3:21), niet onaanzienlijk en zwak, maar met schittering en kracht (1 Korinthe 15:42-44). Ook is ons nieuwe lichaam onvergankelijk, onsterfelijk: Wat in vergankelijke vorm wordt gezaaid, wordt in onvergankelijke vorm opgewekt.
Toch zullen er ook overeenkomsten zijn tussen ons oude lichaam en het opstandingslichaam. Zo zullen we herkenbaar zijn voor geliefden. We zijn weliswaar veranderd (1 Korinthe 15:52), maar na zijn opstanding werd Jezus wel herkend door bijvoorbeeld Maria (Johannes 20:16). Ook at en dronk Hij samen met zijn leerlingen (Lukas 24:42-43).
Ons opstandingslichaam maakt het mogelijk je te verplaatsen zonder gehinderd te worden door muren, deuren of afstand. Jezus verschijnt na zijn opstanding op vele plaatsen. Volgens Johannes 20:19 komt Hij op bezoek bij zijn leerlingen terwijl zij de deur op slot hebben gedaan. Het is overigens opmerkelijk dat de leerlingen denken aan een geestverschijning wanneer Jezus met zijn opstandingslichaam binnenkomt (Lukas 24:37), terwijl Hij tevens laat zien dat dit lichaam wel vlees en botten heeft en dat Hij ook met hen mee kan eten.
Het opstandingslichaam is in de eerste plaats een geestelijk lichaam (1 Korinthe 15:44). En dat is goed nieuws, want wat ons oude lichaam wilde, gaat in tegen de Geest (Galaten 5:17). God is Geest en een geestelijk lichaam zal zich zeker nooit meer afkeren van God. Het doen van Gods wil is vanaf dan een vanzelfsprekendheid.

Kees Goedhart