16 december 2022

Grijp je vast aan God

Als je het nieuws volgt en de toenemende problemen in de wereld ziet, dan zou de moed je in de schoenen kunnen zakken, zo aan het begin van het jaar. Maar wij zien Jezus!

Aan het begin van het nieuwe jaar vraag je je misschien af waar het allemaal naartoe gaat. Dan ben je niet de enige; velen vragen zich dat af. Maar de belangrijkste vraag is: heeft God het allemaal nog onder controle? Het antwoord van de Bijbel daarop is raak en stemt ons hoopvol: He’s got the whole world in His hands! (Psalm 24).

Hoewel we in de afgelopen decennia veel denken te hebben bereikt met technologische snufjes, communicatiemiddelen en geneeskunde, zien we dat de problemen wereldwijd toenemen. Global warming, smeltende ijskappen, dramatische weersveranderingen, bosbranden, aardbevingen, hongersnoden, vluchtelingenstromen, de pandemie, armoede, op de markt is je daalder nu een halve euro waard, de hoge energierekening. Net nu we in Europa dachten dat we richting wereldvrede gingen, blaast Poetin oorlog vanuit het Kremlin en dreigt met nucleaire wapens om ons zijn wil op te leggen.
En ook dichter bij huis, wanneer je op de sociale media mensen met elkaar overhoop ziet liggen en ook tussen christenen de verdeeldheid toeneemt; wat doet dat met je? Stemt het je negatief? Grijpt de angst je aan omdat je niet weet waar je terechtkomt? Aan wie houd je je dan vast?

Sommige mensen zullen zeggen: “Ik maak me geen zorgen, elke week lees ik in de krant de horoscoop en dit jaar voorspelt voor mij veel goeds. En in het Chinese restaurant open ik net zoveel geluksteksten tot ik er eentje heb die me aanspreekt voordat ik afreken en de deur uit loop!”

Uit welke bron put je hoop? Is het Jezus? Kijk je naar Hem? Als je dat doet, wat zie je dan? Zie je dan de eeuwigheid? Er is geen reden voor vrees, zegt de Bijbel. God belooft het herstel van alle dingen (Handelingen 3:20, 21). Dat is het grote verhaal waar de Bijbel over gaat en waar alles op uitloopt. Je zou er midden in de nacht je bed voor uitspringen om erover te lezen. Grijp je vast aan de broekspijpen van Vader God, zou ik willen zeggen. Hij houdt je vast.

Jezus’ advies

Als je de Bijbel naast de krant legt, kun je je oprecht afvragen of wij aan de wereldontwikkelingen de tijden kunnen aflezen. Jezus geeft ons het advies om dat te doen en dat is nu misschien wel meer dan ooit nodig. In zijn rede op de Olijfberg, een van de vijf redes die Jezus hield en die de ruggengraat vormen van het Matthëus-evangelie, zegt Jezus tegen zijn volgelingen dat zij op de tekenen moeten letten omdat zij daaraan de tijden van zijn terugkomst kunnen aflezen (Mattheüs 24:30-33). Hij liet ons niet in het ongewisse, maar praatte ons bij over wat er zou gaan gebeuren.

De wetteloosheid zal toenemen, de liefde zal verkillen en de saamhorigheid zal verdwijnen wanneer mensen tegenover elkaar komen te staan, zelfs in het gezin (zie Mattheüs 24:12). Dat zien wij vandaag gebeuren, nu het huwelijk tussen man en vrouw en het gezin niet meer de bouwstenen van de samenleving vormen en familierelaties niet meer zijn zoals vroeger. Humanisme komt ook de kerk binnen en het ‘ik’ komt steeds meer centraal te staan. Er is verwarring, ook in de kerk.

Jezus zei dat wij van oorlogen zullen horen en dat er vervolging zal zijn. Ook dat gebeurt vandaag op grote schaal: Open Doors vertelt ons dat 1 op 7 christenen wereldwijd vervolgd wordt. Een slordige 360 miljoen christenen per jaar in de 50 gevaarlijkste landen ter wereld lijdt onder ‘zeer zware tot extreme vervolging’. Dat zijn er meer dan ooit.

Hoop

Toch is er alle reden om eerder een optimistische idealist dan een pessimistische realist te zijn, want de Bijbel predikt hoop en God wil ons in de tekst een injectie daarvan geven. Wij die geloven zien dat een nieuwe werkelijkheid aanstaande is, die komt wanneer Jezus terugkomt, maar die de wereld niet ziet. Onze zalige hoop is dan ook de wederkomst wanneer Jezus alle dingen nieuw maakt (Titus 2:13).

Een tekst die mij inspireert en die eigenlijk heel Gods plan in een paar verzen beschrijft, ademt die hoop, en komt uit Handelingen 3. Wanneer Petrus predikt in Jeruzalem doet hij een oproep tot berouw en terugkeer naar God. Hij zegt erbij wat er gaande is en waar het op uitloopt, wat Gods agenda al is sinds Hij met Abram begon ernaartoe te werken in Genesis 12. Petrus zegt: Komt dan tot berouw en bekering, opdat jullie zonden uitgedelgd worden, opdat er tijden van verademing mogen komen van het aangezicht van de Here, en Hij de Christus, die voor jullie tevoren bestemd was, Jezus, zende; Hem moest de hemel opnemen tot de tijden van de wederoprichting van alle dingen, waarvan God gesproken heeft bij monde van zijn heilige profeten, van oudsher (3:19-21).

Geboorte

De wederoprichting van alle dingen is nabij en de weeën kondigen die aan. Als de weeën zijn begonnen waarover Jezus met zijn discipelen sprak in Mattheüs 24 en later met Johannes in Openbaring, dan zijn zij geen reden voor vrees maar voor hoop. Ze zeggen ons: the best is yet to come! Elke moeder weet dat wanneer de weeën zijn begonnen, hoe pijnlijk ook, een nieuwe telg in het gezin zijn opwachting maakt, waarna de moeiten van de bevalling doorgaans gauw zijn vergeten. Precies zo is het met de tijden. Alles is in verwachting: God is uit op het herstel van alle dingen. De schepping is in barensnood, schreef Paulus (Romeinen 8:22). Er komt een wedergeboorte met het Koninkrijk (Mattheüs 19:28). Nu al zien wij de ontknoping naderen: de vijgenboom, Israël, loopt weer uit (Mattheüs 24:32, Hosea 9:10). Jeruzalem wordt weer herbouwd na 2000 jaar onder de voet te zijn gelopen door de heidenen, een zeker teken aan de horizon om op te letten (Lukas 21:24). De zendingsstatistieken geven aan dat wij het evangelie bijna naar de uiteinden van de aarde hebben gebracht (Mattheüs 24:14).

Al deze tekenen zijn niet een reden om je hoofd te laten hangen maar juist om die op te heffen! Corrie ten Boom zei dat al in de jaren zeventig van de vorige eeuw: “Maak je niet druk. Ik heb de laatste bladzijden van de Bijbel gelezen: alles komt goed!” Ik heb als welvaartsjongen natuurlijk makkelijk praten in vergelijking met onze broers en zussen die lijden in die vijftig landen waar vervolging is, maar: zonder weeën geen geboorte.

Maar wij zien Jezus!

Het is maar waar je naar kijkt en waar je naar kijkt, daar word je door meegenomen en daar ga je naartoe. Staat Jezus aan de deur en hoor je zijn voetstappen? Wanneer Hij komt zal Hij alle dingen rechtzetten. Hij zal onrecht uitbannen en voor altijd met oorlog en conflict afrekenen. Er zal geen kwaad meer zijn, maar totale vrede. De wapenwedloop stopt, de kanonnen staken met vuren, en niet alleen met kerst (Micha 4:3). Er zullen geen schrik en angst meer zijn. De wolf zal verkeren bij het schaap zonder die tot ontbijt te maken, de panter laat het bokje rondspringen in plaats van zijn tanden erin te zetten, en de koe en de berin zullen vredig samen weiden. Een kleine jongen zal ze hoeden. Niet alleen de relaties tussen dieren worden vredig, ook tussen mensen en dieren. Wanneer je Jesaja 11:6-8 leest wordt dezelfde boodschap zeker 8 keer herhaald, zo vast staat het bij God!

Wat een hoop! God zal de relaties tussen de generaties herstellen (Maleachi 4:6). Hij zal het voor zijn volk opnemen (Zacharia 1:14-15). Er komt een nieuwe werkelijkheid (Openbaring 20-22). Nadat Hij Adam van zich wegstuurde in Genesis 3, nadat die zich voor Hem tussen de struiken had verstopt, en God zich verschool achter het voorhangsel van de tempel om toch bij de mensen te wonen, zal God Zelf weer bij ons wonen wanneer het hemelse Jeruzalem naar beneden is gekomen (Openbaring 21).

Grijp je vast!

Jezus komt eraan en Hij is van plan de wereld over te nemen, en dat kan elk moment gebeuren. Hij kwam eerst rijdend op een ezel, maar dan komt Hij als de rijder op het witte paard. Hij kwam eerst als een lam en leed pijn, maar dan als de leeuw met power. Zijn kracht was toen plaatselijk, in Israël, maar dan wereldwijd, van oost tot west en noord tot zuid. Vanwaar de zon opgaat tot waar zij ondergaat zal Zijn naam groot zijn onder de volkeren (Maleachi 1:11). Elke knie zal zich voor Hem buigen, alle tong zal belijden dat Jezus Christus Heer is wanneer Hij het koningschap dat Hij nu in de hemelen heeft dan ook op aarde vestigt (Romeinen 14:11). De dood zal verzwolgen zijn. En de zonde zal definitief geen grip meer hebben op Gods wereld wanneer de kop van de oude slang die Gods schepping probeerde te saboteren en zijn plannen te aborteren, is vermorzeld (Genesis 3:15). Dat is reden voor hoop en daarom zeg ik het nogmaals: grijp je vast aan de broekspijpen van Vader God.

Stef Schagen

Blijf op de hoogte

Bekijk het laatste nieuws of schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Copyright © St. Opwekking    Alle rechten voorbehouden    Website door Aaron Media