Skip to main content
30 maart 2023

De Rolling Stone

Of Jezus nu stierf op vrijdag of eerder die week, zijn sterven was niet het einde maar werd een nieuw begin voor velen. Nadat Hij werd gekruisigd om onze overtredingen, stond Hij op om ons rechtvaardig te maken.

‘Wat zoeken jullie de Levende bij de doden, Hij is hier niet want Hij is opgewekt’, zei de engel en de bewakers sloegen tegen de vlakte (Lukas 24:5-6, Mattheüs 28:1-6). De dood had geen recht op Gods Zoon. Hier had heel de schepping op gewacht. Alle engelen keken mee; de duivel werd voorgoed verslagen.
Die dag was D-Day, zei iemand eens, het begin van de bevrijding zoals op 6 juni 1944 de geallieerden op de stranden van Normandië stapten en de bevrijding van Europa begon. Sindsdien gaat alles richting V-Day, Victory Day, de dag van de finale overwinning wanneer de dood voorgoed is onttroond als de laatste vijand. Dan zijn alle effecten van de zondeval van Genesis 3 teruggedraaid. Zoals de bevrijding van Europa nog een jaar heeft geduurd voordat de oorlog ten einde was, zo breekt ook het koninkrijk van God baan met kracht tot aan de ontknoping (Mattheüs 11:12). Bij zijn eerste komst werd Jezus als Koning geïnaugureerd. Zijn koningschap wordt sindsdien in vele levens manifest. Bij zijn tweede komst wordt zijn koninkrijk wereldwijd gerealiseerd.
Wat er niet is, zal dan komen. Wat wij nu hebben, is reden om je nu al met Jezus de Bevrijder te verbinden. De doden zullen opstaan, net als Hij. De schepping zal worden bevrijd van elke vloek. Het koninkrijk des hemels komt naar beneden. De Koning is  onder ons, predikten Johannes de Doper en de apostelen in hun dagen. En Hij komt terug en dan wordt alles hersteld. De steen zal worden tot een grote berg die aan alle andere koninkrijken een einde maakt, maar het koninkrijk zal bestaan in eeuwigheid, zag Daniël (Daniël 2:34-35, 44-45). Jezus is de Rolling Stone. Gods herstelprogramma begon te rollen met de opstanding van Jezus.

Absurd

Velen klinkt dit absurd in de oren. Ieder weldenkend mens vermoedt dat er een steekje loszit bij iemand die claimt dat hij uit de dood is opgestaan. Is er ooit iemand uit de dood herrezen zonder weer in het graf terug te keren? Nog veel absurder is vooraf je opstanding claimen terwijl je nog rondloopt, wat Jezus zeven keer deed. Daar moet je een bijzonder groot geloof voor hebben. Bij leven kun je fenomenale dingen doen en al je claims misschien waarmaken, maar voor wie eenmaal is begraven, houdt alles op.
Dat betekent dat zijn opstanding een feit óf een fabel is. Als het een fabel is, dan volgen miljoenen christenen al 2000 jaar een opgestane Jezus die gewoon nog in een graf ligt en zetten ze zichzelf voor schut. Dan zijn wij leugenaars bevonden, schreef Paulus zonder er doekjes om te winden. De opstanding is namelijk het kernpunt van ons evangelie. Zonder zijn opstanding zijn wij de belabberdste mensen op aarde omdat wij geen hoop hebben voor onszelf. Immers, als Christus niet is opgewekt, dan wordt niemand het (1 Korinthe 15:14-19). Als Jezus niet is opgestaan, dan kun je het Nieuwe Testament uit je bijbel schrappen. De opstanding is het bestaansrecht van de kerk.
Maar als het een feit is, dan heb je hoop voor je eigen opstanding. Dan leef je niet voor het hier en nu omdat je weet dat het beste nog komt. En als Jezus waar kon maken wat Hij bij leven claimde, dan is het zeer aannemelijk dat al het andere wat Hij zei ook waar is. Dan is Hij God.

Is het waar?

Als ongelovige mensen ons vragen waarom wij in de opstanding geloven, hebben wij dan een antwoord? Misschien dat wij wegkomen met: “Ik geloof het gewoon.” Is Jezus uit de dood opgestaan? Is Hij überhaupt gestorven? Er zijn goede redenen die het verhaal aannemelijk maken en die komen direct uit de ooggetuigenverslagen.

1 Een publieke executie. Je zou kunnen denken dat de discipelen het verhaal van zijn lijden en opstanding achteraf verzonnen om er indruk mee te maken. Maar Jezus stierf niet in een uithoek van het Romeinse Rijk, Hij stierf in het centrum van de wereld, Jeruzalem. Velen, ook hooggeplaatsten uit Romeinse en Joodse kringen, waren bij zijn berechting en terechtstelling en wisten ervan. Jeruzalem was bovendien in rep en roer vanwege Pesach. De discipelen vertelden achteraf geen verhaal waar niemand nog van had gehoord. De Emmaüsgangers waren zelfs zo verbaasd dat Jezus zelf van niks leek te weten, dat zij Hem vroegen: Bent U dan de enige die niet weet wat er deze dagen in Jeruzalem is gebeurd (Lukas 24:16-18)?! Omdat iedereen wist dat Jezus was gekruisigd, was er moed voor nodig om daarna zijn opstanding te claimen.

2 Hij was hier echt.
Sommigen stellen dat Jezus hier nooit echt was, dat Hij alleen een verschijning was zonder vlees en bloed, een schim. Daarom zou Hij nooit echt zijn gestorven en opgestaan. Maar de mensen die jarenlang met Hem optrokken vertellen dat Hij honger en dorst had, dronk, at, sliep en opgroeide als ieder ander, dingen die schimmen gewoonlijk niet doen. Hoe kruisig je een schim? Niemand die Hem meemaakte had het idee met een niet echt bestaand mens te maken te hebben.

3 Hij stierf.
Sommigen menen dat Jezus nooit echt stierf en dat Hij dus ook nooit uit de dood is opgestaan. Hij zou buiten westen in het graf zijn gelegd waar Hij na enige tijd bijkwam, opstond, de doeken van zich afschudde waarna Hij van binnenuit in zijn eentje de steen wegrolde en in de nacht verdween. Maar velen waren erbij toen Hij zijn laatste adem uitblies. Het voorhangsel in de tempel scheurde doormidden, wat niet onopgemerkt is gebleven. Het was midden op de dag drie uur lang donker. Er was een aardbeving. Graven gingen open. Zelfs de Romeinse hoofdman stond perplex over Jezus’ sterven (Mattheüs 27:51-56). De ooggetuigen vertellen ons dat zij Hem echt zijn laatste adem zagen uitblazen. Er kwam bloed en water uit zijn zij toen de soldaat zijn speer erin stak, het medische teken dat de dood was ingetreden. Bovendien, als Hij nooit gestorven was, was Hij te erg toegetakeld om in staat te zijn om in zijn eentje de steen van binnenuit weg te rollen, en dan ook nog ongemerkt langs de soldaten te glippen. Hij was zodanig toegetakeld, vertellen de ooggetuigen, dat Hij al na zes uur stierf. Alleen al de geseling onder de handen van de Romeinse soldaten was zo gewelddadig dat Jezus naar het kruis gebracht moest worden omdat Hij niet meer op eigen kracht kon lopen.

4 Hij werd begraven.
Normaal gesproken gaven de Romeinen gekruisigden over aan roofvogels en wilde beesten. Maar omdat de sabbat aanbrak werd Jezus’ lichaam van het kruis gehaald, meegenomen, gebalsemd, in linnen gewikkeld en in het graf gelegd van Jozef van Arimathea, die daarvoor van de autoriteiten toestemming kreeg. Het graf werd daarna verzegeld om te verzekeren dat het niet zomaar leeggehaald kon worden. Iedereen, inclusief de autoriteiten, wist waar het lichaam was: in Jozef van Arimathea’sp graf.

5 Het graf was leeg.
Jezus was weg en niemand wist waar Hij was. Dat vertellen de ooggetuigen die op die bewuste zondagochtend naar het graf gingen. Als Jezus niet is opgestaan, wat verklaart dan het lege graf? De hele teneur van hun verhalen verraadt hun verbazing: er was geen verklaring voor. Er was een grote aardbeving, een engel daalde neer uit de hemel, wentelde de steen weg en ging erop zitten voor de ogen van de twee Maria’s. “Hij is hier niet,” zeiden de engelen. Jezus was al weg voordat de steen werd weg getild, vertelden ze later. Petrus en Johannes waren zo verbaasd dat zij na het aanhoren van hun verhaal naar het graf renden. Sommigen stellen dat de discipelen het lichaam hebben meegenomen en ergens hebben verstopt om daarna een eigen godsdienst te beginnen door iedereen te vertellen dat Hij is opgestaan. Ze zouden in het holst van de nacht langs de soldaten zijn geslopen, de zware steen met meerderen tegelijk hebben weg getild, het graf zijn ingegaan, het lijk hebben gegrepen en ermee langs de soldaten zijn geglipt en in het duister zijn verdwenen zonder dat die er iets van gemerkt hebben. Maar dat is onwaarschijnlijk. De Joodse Raad kocht de soldaten die de aardbeving meegemaakt en de engel gezien hadden naderhand om, zodat zij zouden zeggen dat de discipelen zijn lichaam hadden gestolen. Als het lichaam gestolen was, wat verklaart dan de lege linnen windsels en netjes opgevouwen zweetdoek? Hadden de discipelen het lichaam dan van de windsels ontdaan en tijd genomen om de zweetdoek netjes op te vouwen?

6 Hij verscheen niet alleen aan de apostelen. Op een moment verscheen Hij zelfs aan 500 tegelijk (1 Korinthe 15:1-13). Thomas, die tot dan toe niet geloofde, was in een klap van zijn ongeloof af toen hij op uitnodiging van Jezus, zijn vingers in zijn zij stak. De Maria’s grepen Jezus bij zijn voeten. Sommigen zetten de opstanding weg als een fabel door te zeggen dat de discipelen zo somber waren dat zij dingen zagen die er helemaal niet zijn. Anderen meenden dat zij aan de verdovende middelen waren waardoor ze begonnen te hallucineren. Maar het is onwaarschijnlijk dat ze dan allemaal tegelijkertijd dezelfde hallucinatie hadden van een opgestane Jezus.

7 Vrouwen waren de eerste getuigen. Vrouwen telden in die tijd niet mee. Hun getuigenis had geen enkele rechtsgeldigheid. Welnu, het waren volgens de mannen die hun verhalen opschreven juist vrouwen aan wie Jezus zich als eerste liet zien bij zijn lege graf. Als de discipelen een verhaal hadden verzonnen en dat geloofwaardig wilden brengen, hadden ze nooit voor vrouwelijke getuigen gekozen. Maar zij waren nu eenmaal de eerste getuigen – en de evangeliën doen daar waarheidsgetrouw verslag van.

8 De grote verandering bij de discipelen. De discipelen predikten met Pinksteren onverschrokken over de opgestane Jezus. Al die jaren hadden ze getwijfeld. Ze waren gevlucht en ondergedoken na zijn arrestatie. Petrus had Jezus verloochend toen het erop aankwam en Thomas geloofde er helemaal niet in. Maar op de Pinksterdag waren ze eenparig in hun prediking van de opgestane Jezus. Er was geen schroom. Ze wisten het zeker. Bovendien waren ze allemaal bereid als martelaren te sterven voor hun getuigenis en vonden ze ook bijna allemaal op gruwelijke wijze de dood. Zou iemand sterven voor een zelfverzonnen verhaal? Vele gelovigen vanaf het eerste uur vonden de dood of werden gemarteld tijdens de vervolgingen in Handelingen en de eeuwen daarna, zonder te zijn gezwicht. Daarvoor moet je echt door God zijn gegrepen!

In 2000 jaar kerkgeschiedenis is nog niemand in staat gebleken om het verhaal van de opstanding overtuigend te ontkrachten. Vele levens zijn drastisch veranderd door de kracht van zijn opstanding. Hele samenlevingen zijn daarna naar Gods principes gevormd. Dat de kerk na 2000 jaar nog bestaat en haar getuigenis nooit is kwijtgeraakt, bewijst dat haar verhaal klopt. Het evangelie is de hele wereld overgegaan en heeft overal grote zegen gebracht. Als Jezus nooit was opgestaan, was de wereld nooit geworden wat die nu is.

Bezet graf

Confucius’ graf is bezet, dat van Boeddha en Mohammed ook, maar Jezus is opgestaan en daarmee maakt Hij waar dat Hij de voorzegde Messias is. Wie de ooggetuigenverslagen eerlijk onder ogen komt, zal het erkennen. Wat nu nog nodig is, is dat heel de wereld het weet en zich met Hem in geloof verbindt. Want Paulus had gelijk, als Hij is opgestaan, dan wil God dat er nog velen volgen.

Stef Schagen