Skip to main content
7 juli 2023

De realiteit van demonische gebondenheid en Jezus’ overwinning (deel 2)

Dit is een tweede deel van een artikel over de werkelijkheid van de onzichtbare wereld en de invloed die deze heeft op ons dagelijkse leven. Als kinderen van God is het belangrijk dat we ons bewust zijn van deze onzichtbare wereld. Alleen dan kunnen we kenmerken van die wereld, ook van demonische invloeden herkennen – en daarin overwinnen in Jezus’ naam.

De Duivel, onze tegenstander, is vanaf Genesis bezig om mensen te misleiden. In zijn gesprek met Eva, in Genesis 3, begint hij met twijfel te zaaien ‘heeft God echt gezegd…’. In die lijn gaat hij verder tot aan de dag van vandaag, veelal met gedachten als: ‘is het echt zo erg?’ en ‘het valt toch wel mee’.

Door zich echter in te laten met het occulte, door ruimte te geven aan zondige patronen, kunnen mensen – ook christenen – in meer of mindere mate demonische invloed en geestelijke gebondenheid ervaren in hun leven. Dit is herkenbaar aan verschillende symptomen die we kort zullen bespreken.

Belangrijke waarschuwing

Laten we niet overal een duivel achter zoeken. Ook al is iedere ziekte resultaat van de zondeval en het feit dat we in een onvolmaakte en gebroken wereld leven, zijn niet alle ziektes geestelijk of worden deze door een demon veroorzaakt. Het is wel opmerkelijk dat als Jezus zieken genas het vaak gepaard ging met het uitdrijven van demonen. Ziektes kunnen echter ook ‘gewoon’ een lichamelijke of psychische oorzaak hebben en God gebruikt medici om ons hier bij te helpen. De mens bestaat uit geest, ziel en lichaam en zeker, God kan op alle drie gebieden wonderen doen, genezing en bevrijding geven. Maar een gezonde balans tussen Gods Woord en professionele kennis van de psyche en het lichaam van de mens is belangrijk. De symptomen die ik hieronder noem, kunnen daarom met alle drie deze gebieden samenhangen.

Mogelijke symptomen van geestelijke gebondenheid

 • Bovennatuurlijke waarnemingen, voorzeggende krachten enzovoort.
  Dit moeten we goed onderscheiden van Bijbelse profetie. Alles wat het doel van God niet dient, daar dienen we vraagtekens bij te zetten. Handelingen 16:16-18 is hier een voorbeeld van.
 • Sterke weerstand tegen zaken die met geloof te maken hebben.
  Soms krijgen mensen spontaan hoofdpijn als ze de Bijbel willen lezen. Ze worden gekweld die geesten die hen willen tegenouden een relatie op te bouwen met God.
 • Onverklaarbare ziektes
  Soms zijn mensen al heel lang ziek en kunnen artsen niets vinden. We mogen dan aan God vragen om te openbaren wat de oorzaak hiervan is. Soms wordt dit veroorzaakt door invloed van de tegenstander. Dan mogen we dit verbreken in Jezus naam
 • Buitensporige angsten
  Trauma’s uit het verleden, maar ook verkeerde keuzes kunnen ten gronde liggen aan angst die onbeheersbaar is.
 • Buitensporige boosheid.
 • Innerlijke stemmen of dwangmatige gedachten.
 • Bitterheid.
 • Buitensporige hartstochten, met name op seksueel gebied.
 • Neiging tot zelfmoord.
 • Allerlei verslavingen, gewoontes die moeilijk te doorbreken zijn, zondes waar je niet uitkomt.

Oorzaken van gebondenheid

Er zijn verschillende oorzaken voor demonische gebondenheid. Zo kunnen er onbeleden zonden zijn, of een zondige leefstijl. Jezus is gestorven voor onze zonden en op basis daarvan zijn we vrij. Als we echter kiezen om opnieuw in zonde te leven, kan er gebondenheid ontstaan. Het is belangrijk om dit goed uit te leggen, anders gaan we leven vanuit angst. Er is wel verschil tussen (incidenteel) zondigen en leven in zonde. Als je (incidenteel) zondigt is dat als een vogel die op je hoofd komt zitten, maar die je meteen wegjaagt. Je vraagt Jezus om vergeving en bekeert je van je verkeerde gedachten of daden. Maar bij iemand die leeft in zonde heeft die vogel zijn nest gebouwd op je hoofd en hoort hij er gewoon bij. Je geweten is in slaap gesust. Zonde heeft alles te maken met onafhankelijk willen zijn van God. Als je probeert te leven alsof God er geen rol in speelt, begeef je je op het terrein van zonde.

Een andere oorzaak van gebondenheid is dat je je niet hebt bekleed met de wapenrusting van God (Efeze 6), waaronder het kennen van Gods Woord en het bouwen van een relatie met Hem, en het verkondigen van het evangelie van de vrede. Als je niet bewust die wapenrusting aandoet, kunnen er openingen zijn voor gebondenheid.

Occulte praktijken zijn een volgende oorzaak van gebondenheid, zoals het lezen van horoscopen. Het verbaast me dat veel christenen hun leven laten sturen door wat de duivel voor hen bedacht heeft! Maar ook occulte spelletjes en games, of het oproepen van geesten en glaasje draaien, wat op veel middelbare scholen populair is. Sommigen denken dat het een onschuldig spelletje is, maar ze raken gebonden door de duisternis.

De lijst is nog langer. Waarzeggerij, homeopathische middelen (niet fytotherapie), occulte en onreine films, boeken en games kunnen ingang zijn voor demonische invloed. Het internet, hoewel ook tot grote zegen, geeft vrije toegang tot veel van deze zaken. ‘Niemand kijkt mee’, en we trappen er met open ogen in.

Wees ook op je hoede voor sektes en valse leringen zoals New Age. De Bijbel roept op om geesten te beproeven en niet alles zomaar te geloven. Yoga en veel meditatietechnieken passen niet bij het koninkrijk van God. In feite zijn het vormen van afgoderij, waarbij je jezelf centraal stelt en niet God.

Afgoderij is alles wat je van God afhoudt, dingen waarmee je je leven vult maar waardoor we geen tijd hebben voor relatie met God. Kijk eens eerlijk terug op de afgelopen week. Hoe vaak heb je nou tijd gemaakt voor God? Dat is precies de tactiek van de duivel!

Jezus maakt vrij

Gelukkig kunnen we door het kruis van Jezus vrij worden van al die bindingen en gaan leven zoals God het bedoeld heeft. Het breken met verkeerde gewoontes en de invloed van demonische machten begint bij ons zelf. Het is natuurlijk goed om hulp van anderen te vragen en voor je te laten bidden. Maar het begint bij de keuze die jij maakt. Jij bent rentmeester van je leven en hebt autoriteit om de duivel weg te sturen en zijn macht te verbreken, in Jezus naam.

 • Als je vrij wilt worden van gebondenheid, moet je in de eerste plaats kiezen voor Jezus. Er moet bekering plaatsvinden.
 • De tweede stap is het belijden van je zonden aan God (zie 1 Johannes 1:9) God vergeeft en reinigt je dan van alle zonden.
 • Vervolgens is het belangrijk om vergeving te schenken aan mensen die tegen jou hebben gezondigd. Niet gemakkelijk, maar wel een Bijbels principe.
 • Daarna kun je de geestelijke banden verbreken door heel concreet de duivel aan te spreken en te zeggen dat hij geen macht meer over je leven heeft, en dat alle eventuele banden die hij op je leven heeft gelegd op dat moment verbroken worden door de macht van Jezus Christus, jouw heer. (Jakobus 4:7)
 • Ten slotte: laat je vullen met de Heilige Geest van God, bid daarom in geloof.

Leven in vrijheid

Hoe kun je zo leven dat je in de vrijheid blijft?

 1. Geef je dagelijks over aan God en leef als een levend offer voor Hem (Romeinen 12: 1) Maak elke dag bij het opstaan de keus: Heer, vandaag wil ik U dienen.
 2. Doe de geestelijke wapenrusting dagelijks aan (Efeze 6). Zoals je je kleren en je jas aandoet voor je het huis uitgaat, trek ook de wapenrusting aan: gebed, Bijbellezen, geloof, volharding, getuigen – dit biedt bescherming.
 3. Onderwerp je aan God. Mag God jouw leven echt leiden? Dan geldt Gods belofte uit Jakobus 4:7 ‘Onderwerp je aan God en bied weerstand aan de duivel; dan zal hij van je vluchten’. Een christen hoeft niet bang te zijn voor wat de duivel hem zou kunnen aandoen.
 4. Richt je op Gods koninkrijk. Zoek niet achter iedere boom naar een duiveltje, maar richt je op God. Toen Jezus zijn leerlingen op pad stuurde om het evangelie te verkondigen merkten ze dat ze in Jezus’ naam demonen konden uitdrijven. Toen ze dat opgewonden aan Jezus vertelden, zei Hij: verheug je niet erover dat demonen zich aan je onderwerpen in mijn naam, maar verheug je er veeleer over dat je naam staat opgeschreven in het koninkrijk van de hemel (zie Lukas 10:17-20). Blijf zicht houden op wat belangrijk is: je bent een ambassadeur bent van Gods koninkrijk.
 5. Leef in Gods werkelijkheid: er is geen veroordeling of beschuldiging meer wie in Christus Jezus zijn (Romeinen 8:1,31). Als dat zo is (en het is zo!) dan kan de duivel ons niet meer aanklagen en mag je leven als vrije kinderen van God.

Moge de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader in al zijn luister, u de Geest schenken die inzicht geeft in wat geopenbaard is, opdat u Hem zult kennen. Moge uw hart verlicht worden, zodat u zult zien waarop u hopen mag nu Hij u geroepen heeft, hoe rijk de luister is van de erfenis die de heiligen van Hem ontvangen, en hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is voor ons die geloven.
Die macht was ook werkzaam in Christus toen God Hem opwekte uit de dood en Hem in de hemelsferen een plaats gaf aan zijn rechterhand, hoog boven alle hemelse vorsten en heersers, alle machten en krachten en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld maar ook in de toekomstige. (Efeze 1:17-21, NBV21)

(Het eerste deel van dit artikel staat in Opwekking 685, mei 2023)

Ruben Flach