Skip to main content
26 augustus 2022

De Najaarsfeesten – tijd voor bezinning en voorbereiding

Vanaf 26 september beginnen voor de Joden de najaarsfeesten: het Bazuinfeest, de Grote Verzoendag en het Loofhuttenfeest. Het zijn feesten vol geestelijke diepgang.

De drie najaarsfeesten beginnen met Yom HaSjofar: het Bazuinfeest. Dit feest vormt de opening van Rosj HaSjanah, het maatschappelijke Joods nieuwjaar. Yom HaSjofar vindt plaats op de zevende nieuwemaansdag in de zevende maand – 26 september dit jaar – en op dit feest wordt op de ramshoorn geblazen. Deze dag wordt daarom ook wel ‘Teruah’ genoemd, het Hebreeuws voor ‘blazen’, ‘strijdroep’ en ‘blijdschap’. Het Joodse volk komt samen en juicht (Leviticus 23:24, Numeri 29:1). Het geluid van de ramshoorn deed iedereen in Israël terugdenken aan hoe God op de berg Sinaï was neergedaald na de uittocht om zijn volk te ontmoeten (Exodus 19:16-20). Het geluid van de ramshoorn is ook profetisch. Het wijst vooruit naar de wederkomst wanneer Yeshua aan de hemel verschijnt bij bazuingeschal om de zijnen te verzamelen en voor eens en altijd met de machten van het kwaad af te rekenen (Mattheüs 24:31, 1 Thessalonicenzen 4:16).

Tesjoeva

Met Teruah breekt een periode van terugkeer tot God aan die je klaarmaakt voor Yom Kippoer, de Grote Verzoendag. Deze ‘Tien Dagen van Berouw’ – ‘Tesjoeva’ (Bekering) genoemd – zijn dagen van zelfonderzoek en inkeer.
Als christenen kunnen wij een voorbeeld nemen aan wat God in Israël instelde. Wij kunnen ons leven in deze dagen eens onder de loep nemen. Zijn er geschillen bij te leggen? Moet je iets met iemand uitpraten of schoon schip maken? Zijn er relaties die je kunt verdiepen? Je zou deze tien dagen apart kunnen zetten in je agenda om te vasten. In de gemeente zou over de wederkomst gesproken kunnen worden, wanneer het definitieve herstel van alle dingen komt (Handelingen 3:19-21).

Yom Kippoer

De periode van bezinning wordt op de 10e Tisjri afgesloten met Yom Kippoer, de Grote Verzoendag, de dag waarop de Hogepriester binnengaat in het heilige der heiligen en alle zonden en ongerechtigheden van het volk worden verzoend met het bloed op het verzoendeksel (Leviticus 16:14 en 23:27). Alhoewel de Bijbelse feesten gewoonlijk dagen van blijdschap zijn, is Yom Kippoer een dag van rouw. Het is een dag om te kijken wat er is misgegaan, om je gebrokenheid onder ogen te komen en in te zien dat je een Verlosser nodig hebt die je bevrijdt van jezelf.
Yom Kippoer is de dag om Jezus te herinneren als je Hogepriester, die voor ons allemaal in de hemelen pleit, wat de Hebreeënbrief zo pakkend beschrijft (Hebreeën 7:25). De centrale vraag tijdens die tien dagen voorafgaand aan Yom Kippoer is: heb je het nodig om met God en mensen in het reine te komen? De najaarsfeesten gaan voor geestelijke diepgang. Het is immers zo gemakkelijk om door te jakkeren op de snelweg van het leven zonder stil te staan bij waar het echt om gaat: onze liefdesrelatie met God en wat eruit overstroomt, liefde voor anderen.

Soekot

Yom Kippoer wordt gevolgd door Soekot, het Loofhuttenfeest waarop het volk herdenkt dat zij na de exodus in tenten woonden. Een beeld van de tijdelijkheid en kwetsbaarheid van het leven, dat je niet van hier bent en God een betere toekomst bereidt: de komende hemelse stad (Genesis 14, Openbaring 21-22, Hebreeën 13:14), het onwankelbare koninkrijk (Hebreeën 12:28).
Het Loofhuttenfeest viert ook de aanwezigheid van God bij zijn mensen en blikt vooruit op de permanent herstelde relatie met God, zijn nabijheid zoals die was in het paradijs. Openbaring anticipeert daarop: Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen zijn en hun God zijn (21:3).

Vervulling

De vier voorjaarsfeesten – Pesach (Pasen), Chag HaMatzot (het feest van de ongezuurde broden), Bikkoerim (het Eerstelingenfeest) en Sjavoeot (Pinksteren) – zijn vervuld bij Jezus’ eerste komst. Zullen de drie najaarsfeesten dan worden vervuld bij zijn wederkomst? En: als Yeshua ze vervulde in het voorjaar van 33 AD, in de maanden Nisan-Iyar-Sivan, zal zijn wederkomst dan in het najaar zijn, in de maand Tisjri? Dat is misschien te exact, en kunnen we beter in het midden laten, maar er lijkt een profetisch patroon verborgen in de feesten van Gods gezette tijden.

Zo wordt Yom HaSjofar door velen in verband gebracht met de opname, die plaatsvindt bij het geluid van een bazuin. Of je nu gelooft dat dat voor of na de verdrukking is of er middenin, of dat die verdrukking al is geweest, 1 Thessalonicenzen 4:16-17 heeft het over de opname en de opstanding van de rechtvaardigen die plaatsvindt bij het geluid van een bazuin, en 1 Korinthe 15:51-52 spreekt over het verheerlijkte lichaam dat je dan ontvangt en dat je nodigt hebt om te regeren in het koninkrijk (Filippenzen 3:21, Lukas 19:11-27, Openbaring 20:1-6). Velen geloven dat Soekot, het Loofhuttenfeest, verwijst naar dat koninkrijk. Volgens Zacharia 14:4 zullen de volkeren dan elk jaar optrekken naar Jeruzalem om Soekot te vieren.

Bekering

De tijd tot aan de Grote Verzoendag, en die dag zelf, is de periode dat God Israël weer tot zich zal trekken. Het is de dag van hun massale rouw en bekering, wanneer Zacharia 12:10-13 en Openbaring 1:7 zullen worden vervuld: God zal een geest van gewilligheid en smeking over hen uitstorten. Zij zullen over Jezus rouwen als over een eerstgeborene. Het is het moment dat Joël 2:28-32 helemaal zal worden vervuld, inclusief de astronomische tekenen. Israël zal haar Messias erkennen, de zondebok van Leviticus 16, over Hem rouwen en behouden worden (Romeinen 11:25-27, Hebreeën 13:13), waarna Soekot aanbreekt. Pas wanneer Israël wordt gered en de ogen opengaan voor hun Messias, zal het koninkrijk der hemelen naar beneden komen met de Koning die in de wolken verschijnt als de Joodse Zoon des Mensen (Daniël 7:13). Hun Verlosser zal uit het hemelse Sion komen (Romeinen 11:25-27).

Zekerheid

Als de voorjaarsfeesten zijn vervuld in Yeshua’s eerste komst, zou God de najaarsfeesten dan overslaan? Alhoewel wij de precieze data niet hebben en niet kunnen berekenen, hebben we een enorme zekerheid waar het allemaal op zal uitlopen. God heeft een plan en volvoert het. Daar kunnen wij zeker van zijn. De feesten helpen ons om over onze tijdelijke omstandigheden heen te kijken en te weten dat het beste nog op zijn agenda staat: met de wederkomst komt het herstel van alle dingen (Handelingen 3:21). Dan is Gods verlossingsplan compleet. Het zal gaan zoals Hij in zijn agenda heeft gepland. Hij zal het doen want Hij is geen mens dat Hij liegen zou (Numeri 23:19).

In de najaarsfeesten klinkt Gods roep: Ben je er klaar voor? Heb je jouw horloge gelijkgezet met de klok van God? Heb je zijn sjofar gehoord? Daarvoor is het niet te laat. Ga dan in op Gods roep om nu al van Hem te zijn door Jezus aan te nemen als jouw Messias en Verlosser, en het met Hem in orde te maken. Jezus is het enige zoenmiddel tussen God en mensen (Romeinen 3:25). Niemand gaat tot God dan door Hem (Johannes 14:6). Hij nodigt je uit met Hem vooruit te kijken: The best is yet to come!


Stef Schagen