29 oktober 2021

Blijf dicht bij het liefdevolle hart van Jezus

De emoties over de coronamaatregelen, maar ook over andere onderwerpen, lopen hoog op. Juist in situaties als deze zijn we als christenen geroepen om uitdrukking te geven aan de liefde van de Vader voor ieder mens, ook onderling.

In een artikel in het Haarlems Dagblad (29 september) werden twee psychiaters geïnterviewd over de invoering van de coronapas. Volgens hen is die een tweesnijdend zwaard in de samenleving. Het roept ontzettend veel emoties op en vriendschappen gaan eraan kapot.
Ook onder christenen zie ik de emoties hierover hoog oplopen. Moeten we wel of niet de coronamaatregelen opvolgen? Is het coronavaccin onderdeel van een duivels plan of juist een geschenk van God? Is er wel of niet een groot complot gaande waarin de overheid onze vrijheid steeds meer beperkt? Maar ook andere thema’s, zoals de plek van Israël in het plan van God, de rol van de vrouw in de kerk en hoe we als kerk moeten omgaan met LHBTIQ’ers, leiden tot verhitte discussies.

Verharding

Ik maak me daar grote zorgen over. Niet over het feit dat die meningsverschillen er zijn, maar wel over de wijze waarop we elkaar aanvallen en veroordelen.
Sinds de coronacrisis is er een groot maatschappelijk onbehagen aan de oppervlakte gekomen, en een groeiend wantrouwen en verzet tegen de overheid. Burgers grijpen actuele thema’s aan om al langer aanwezige onderliggende onvrede en frustraties te uiten. Er is sprake van brede onrust, ontevredenheid, onverdraagzaamheid, verdeeldheid en polarisatie in de samenleving. De discussies op sociale media worden steeds heftiger en scherper. De maatschappij verhardt en de liefde verkilt, ook onder christenen.

Hart

Terwijl de kerk in deze tijd de maatschappij juist zou moeten beïnvloeden met liefde! We moeten opstaan, onze meningsverschillen opzijzetten en in navolging van Jezus een revolutie van liefde ontketenen. Paulus schrijft in Efeze 5:1-2 (GNB): U bent de geliefde kinderen van God. Wees daarom zoals Hij. Leef in liefde naar het voorbeeld van Christus.
Geen mens heeft de wereld zo ingrijpend veranderd als Jezus. Zijn impact op de geschiedenis is gigantisch. Jezus kwam naar de wereld om het hart van God zichtbaar te maken, en dat hart loopt over van liefde en goedheid (Lukas 1:78 HB). Voor God zijn alle mensen even belangrijk, ongeacht huidskleur, inkomen, geslacht, opleiding, seksuele voorkeur of godsdienstige overtuiging. Hij stelt belang in ieder mens.
Dat is het hart van de Vader, en ook het hart van Jezus. Doordat Jezus het hart van de Vader toonde, werd Hij voortdurend omringd door veroordeelde en afgewezen mensen. Hij wilde hen thuisbrengen, naar het huis van zijn Vader. Dat deed Hij niet door tegen hen te preken of ze te veroordelen, maar door hen lief te hebben. Die liefde was onvoorwaardelijk en bracht mensen tot inkeer waardoor hun leven radicaal veranderde.

Vergeving

Jezus bleef zelfs degenen liefhebben die een complot tegen Hem beraamden. De vernederingen en mishandelingen die Hij moest ondergaan, zijn verschrikkelijk. Ze bespotten hem, sloegen Hem met een stok op zijn gezicht en drukten een kroon van doornen op zijn hoofd. Ze geselden Hem met een zweep en nagelden Hem aan het kruis. Daar bleef Hij hangen in de hitte van de zon, blootgesteld aan de spot van de menigte. Hij hing daar in ondragelijke pijn, terwijl het leven langzaam uit zijn lichaam wegvloeide.
Wat ging er op dat moment in Hem om? Waren zijn gedachten gevuld met wraak en boosheid? Daar had Hij alle reden toe. Maar Jezus zei: “Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen.” Zijn gedachten bleven gevuld met liefde en vergeving! Hij liet daar aan het kruis nog steeds het hart van God zien, dat overstroomt van liefde.

Jezus’ voorbeeld

De kerk is geroepen om door woord en daad uitdrukking te geven aan de liefde van de Vader voor ieder mens. Als leden van het Lichaam van Christus zijn wij zijn handen, zijn voeten, zijn ogen, zijn hart. Hij werkt door ons heen om mensen met de liefde van God te raken. Een glimlach, een luisterend oor, een vriendelijk woord, een blik van acceptatie, handen die vol ontferming uitreiken en voeten die versnellen zoals in het verhaal van de verloren zoon, kunnen al zoveel betekenen. Oordeel iemand niet om een andere mening of leefwijze. Volg het voorbeeld van Jezus en heb lief!
Liefde is de bron waaruit gebroken harten kunnen genezen, moedeloze of depressieve mensen weer moed kunnen vatten, mensen die zich verworpen, eenzaam of nutteloos voelen weer hoop krijgen en mensen die gebonden zitten aan de ketenen van het rijk der duisternis bevrijding kunnen ontvangen.

Eenheid

Satan probeert al eeuwen om de kerk krachteloos te maken door verdeeldheid te zaaien. Hij zal ieder wapen gebruiken om christenen ervan te weerhouden kracht te putten uit het gemeenteleven. Ook wil hij de kerk tegenhouden om haar taak te volbrengen. Hij probeert ons tegen elkaar uit te spelen zodat de onderlinge liefde verkilt. Zonder kerken die vol zijn van Gods liefde, zal de boze terrein winnen en zal het kwaad de wereld overspoelen.
Laten we dan ook niet langer toestaan dat meningsverschillen ons uit elkaar drijven. Laten we ervoor kiezen om elkaars mening te respecteren, naar elkaar te blijven luisteren en in liefde met elkaar verbonden te blijven. Als we dicht bij het liefdevolle hart van Jezus blijven, blijven we ook in liefde verbonden met elkaar! Dan zullen we de eenheid bewaren en een krachtige kerk zijn in deze verwarrende en onzekere tijd. Een kerk die het land kan overspoelen met een revolutie van liefde!

Jan Pool is spreker, mentor, schrijver en leider van Heartlink, een netwerk van leiders met het motto ‘verbonden met Gods hart vinden mensen elkaar’. Hij was van 1994 tot 2017 senior voorganger van Shelter Haarlem.

Blijf op de hoogte

Bekijk de laatste artikelen of schrijf je in voor de nieuwsbrief.

Copyright © St. Opwekking    Alle rechten voorbehouden    Website door Aaron Media